top of page

Algemene Voorwaarden

lines 4.png

Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis van alle overeenkomsten tussen Mentor en eventuele klanten. Mentor Energy Solutions BV (hierna MES of MENTOR genoemd), gevestigd op Huizermaatweg 560, 1276LN Huizen en geregistreerd onder nummer 91019028 in het handelsregister. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door MENTOR worden aangegaan met betrekking tot de verkoop en levering van hun producten, inclusief eventuele installatie. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u verder gaat met het gebruik van onze website of de diensten. Elke aankoop of activiteit binnen onze site wordt bevestigd als u akkoord gaat en gebonden bent aan deze overeenkomst.

Website: mentorenergy.nl

Artikel 1 - Algemeen

1.1 De volgende termen, zoals hieronder beschreven, worden gebruikt in deze Productvoorwaarden:

 • Productvoorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van zonnepaneelsystemen van MENTOR vanaf 2023.

 • Diensten: De installatie van zonnepanelen en gerelateerde diensten die worden geleverd door MENTOR of zijn vertegenwoordigers, zoals beschreven in de Offerte.

 • Installateur: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installatie van de zonnepanelen en MENTOR heeft ingeschakeld.

 • Klant: Elk individu of rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend of een offerte voor zonnepanelen heft ontvangen en/of een overeenkomst met MENTOR is aangegaan.

 • Offerte: Het aanbod dat door MENTOR aan de klant wordt verstrekt voor de levering van zonnepanelen en/of diensten.

 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen MENTOR en de klant voor de levering van zonnepanelen en/of diensten, bestaande uit de offerte, de bijbehorende bijlagen en deze productvoorwaarden.

 • Bestelling: Het verzoek van de klant voor de levering van zonnepanelen en/of diensten, zoals gespecificeerd in de offerte.

 • Prijs: De kosten en andere vergoedingen die de klant aan MENTOR verschuldigd is voor de zonnepanelen en/of diensten, zoals gespecificeerd in de offerte.

 • Zonnepanelen: De zonnepanelen, evenals alle andere materialen en componenten die nodig zijn voor een functioneel systeem om elektriciteit op te wekken met behulp van zonlicht, inclusief de omvormer, technische installatie, bekabeling en montagemateriaal.

1.2 Deze productvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van alle verzoeken, offertes en overeenkomsten met MENTOR, tenzij specifiek gewijzigd door artikel 5, lid 1.

1.3 MENTOR behoudt zich het recht voor om deze productvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op overeenkomsten die reeds zijn aangegaan waarbij de installatie van zonnepanelen is of zal worden uitgevoerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze roductvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht en van toepassing.

1.5 Mededelingen van MENTOR worden geacht op een juridisch geldige wijze aan de klant te zijn geleverd als ze zijn verzonden naar het meest recente e-mailadres dat bij MENTOR bekend is. De klant is verplicht om MENTOR onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun e-mailadres.

Artikel 2 – Aanvraagproces, overeenkomst & levering

2.1 De klant kan zonnepanelen aanvragen via de website of telefonisch. Nadat de klant een adviesgesprek heft ontvangen van een consultant namens MENTOR die de mogelijkheden voor zonnepanelen voor/met de klant onderzoekt, ontvangt de klant een offerte, die twee weken geldig is, tenzij er een andere termijn in de offerte wordt vermeld. Totdat een offerte door de klant is ondertekend, heeft MENTOR het recht om de offerte in te trekken of te wijzigen.

2.2 Een bindende overeenkomst komt tot stand door een digitale ondertekening van de offerte door de klant. Het ondertekenen van de offerte door de klant betekent ook dat de klant verantwoordelijk is voor de dakstabiliteit voor de

bouw (zoals bepaald in artikel 7.6) en voor het verkrijgen of niet nodig hebben van een bouwvergunning (zoals bepaald in artikel 7, lid 7).

2.3 Voordat de klant de overeenkomst aangaat, moet hij ook voldoen aan de volgende belangrijke voorwaarden voor de installatie van de zonnepanelen:

a) De klant moet de eigenaar zijn van het pand (huis) waarvoor de aanvraag voor zonnepanelen wordt gedaan; als de klant niet de eigenaar is van het pand waarvoor de aanvraag wordt gedaan, moet hij vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand indienen als teken van instemming van de eigenaar met de bepalingen van de overeenkomst, welke toestemming moet voldoen aan de eisen die door MENTOR zijn gesteld:

 1. Het pand moet een dak hebben met voldoende oppervlakte om de zonnepanelen te kunnen plaatsen;

 2. De klant moet een vrije elektrische groepenkast hebben waaraan het zonnepaneelsysteem direct kan worden aangesloten. Als dit niet aanwezig is, kan het worden geïnstalleerd voor aanvullend werk, tenzij in de offerte is overeengekomen dat de installatie van een extra elektrische groepenkast is inbegrepen in de prijs.

2.4 De levering en installatie van de zonnepanelen vindt plaats in overleg met de klant, uiterlijk 15 weken nadat de eerste aanbetaling door de klant is voldaan. In geval van een late levering door MENTOR, moet MENTOR in gebreke worden gesteld, waarbij het een redelijke termijn voor levering moet worden geboden.

2.5 De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de levering vertraagd is omdat de levering aan de klant niet kan plaatsvinden als gevolg van omstandigheden die aan de klant toe te rekenen zijn.

2.6 Zonnepanelen kunnen in delen worden geleverd.

2.7 MENTOR heeft het recht om andere, technisch gelijkwaardige of nieuwere versies van de zonnepanelen te leveren, als dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van MENTOR kan worden verwacht, zonder dat

dit leidt tot een prijsverhoging voor de klant. Afwijkingen in de specificaties van de geleverde zonnepanelen of de omvormers ten opzichte van wat in de offerte is opgenomen, vormen in beginsel geen grond voor schadevergoeding

en /of ontbinding.

2.8 Het risico van verlies of beschadiging van de zonnepanelen gaat over op de klant op het moment van levering.Levering vindt plaats op de wijze en plaats zoals gespecificeerd in de offerte, of op de wijze die nadien tussen de klant en MENTOR is overeengekomen.

2.9 Als na ondertekening van de offerte door de klant blijkt dat de staat van het dak van het pand waarop de zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd niet toereikend is, of de in artikel 7.7 genoemde bouwvergunning niet wordt verleend, blijft de klant desalniettemin gebonden aan de overeenkomst, maar heeft MENTOR de mogelijkheid om de klant te ontslaan van het nakomen van de overeenkomst.

2.10 De informatie die door MENTOR wordt verstrekt in de overeenkomst, offerte, bedrijfswebsite of enige andere documentatie met betrekking tot rendement op investering, opbrengsten, terugverdientijden en de efficiëntie van het zonnepaneelsysteem is een schatting. Let op: deze cijfers zijn geen garantie voor daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en systeemefficiëntie. MENTOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen.

2.11 Technische inspectie - de installatiesupervisor van Mentor voert voorafgaand aan de installatie een grondig bezoek uit om alle factoren te controleren en de optimale installatieroute te bepalen. Ondergeschikt aan het inspectiebezoek kunnen er wijzigingen in het voorstel zijn waaraan de klant moet voldoen. Als de klant besluit het voorstel om welke reden dan ook te annuleren nadat het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden, worden er inspectiekosten ter hoogte van €200+BTW,- bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 3 – Prijs & Betaling

3.1 De klant is verplicht om de in de offerte vermelde prijs te betalen. MENTOR heeft het recht om kennelijke fouten in de offerte, zoals duidelijke onjuistheden, te corrigeren en de klant is gebonden aan de gecorrigeerde offerte.

3.2 Eventuele extra werkzaamheden die buiten de reikwijdte van de initiële overeenkomst vallen, zijn de verantwoordelijkheid van de klant en moeten dienovereenkomstig worden betaald.

3.3 De prijs moet in drie termijnen worden betaald, tenzij anders overeengekomen: een eerste aanbetaling bij bestelling, een tweede betaling die uiterlijk 7 dagen voor de dag van de installatie verschuldigd is en een derde betaling die verschuldigd is na een succesvolle installatie van de zonnepanelen (nadat de klant het

Opleveringsdocument (DCD) heeft ondertekend). Betaling dient binnen 3 dagen na de factuurdatum te geschieden.

3.4 Als de klant niet tijdig betalingen uitvoert, is de klant verantwoordelijk voor eventuele incasso- en rentekosten die verband houden met de te late betaling.

3.5 De klant heeft niet het recht om betalingen op te schorten of enige betalingsverplichting richting MENTOR te verrekenen.

Artikel 4 – De locatie van het eigendom

4.1 De locatie van het eigendom die in de aanvraag van de klant wordt vermeld en die als adres wordt gebruikt, is het onderwerp van de overeenkomst.

4.2 De klant is verplicht om MENTOR of hun aangewezen installateur toegang te verlenen tot het eigendom, inclusief het dak waarop de zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd.

4.3 Om de bepalingen van artikel 2, leden 1 en 8, uit te voeren, moet de klant MENTOR of de installateur toegang verlenen tot het eigendom, inclusief het dak waar de zonnepanelen zijn geïnstalleerd of zich bevinden.

4.4 De klant garandeert dat hun echtgenoot of geregistreerde partner instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 5 – Het voorstel / De offerte

5.1 MENTOR verstrekt uitsluitend gepersonaliseerde offertes, die op maat zijn ontworpen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 MENTOR behoudt zich het eigendom van alle aan de klant geleverde zonnepanelen voor totdat de klant aan alle betalingsverplichtingen onder de overeenkomst heeft voldaan. Het eigendom gaat pas over op de klant bij het nakomen van deze verplichtingen.

6.2 Zolang het eigendom van een zonnepaneel bij MENTOR blijft, mag de klant het niet als onderpand gebruiken, eigendom overdragen als zekerheid of enige andere rechten aan derden verlenen, behalve indien dit nodig is voor financieringsdoeleinden.

6.3 Als de klant failliet wordt verklaard, een betalingsuitstel krijgt, onderworpen is aan incassoprocedures of beslaglegging op goederen, moet hij MENTOR onmiddellijk op de hoogte stellen en de curator of beslagleggende deurwaarder informeren dat de zonnepanelen eigendom zijn van MENTOR.

6.4 Zolang MENTOR het eigendom van de zonnepanelen behoudt, moet de klant MENTOR 14 dagen van tevoren informeren over eventuele plannen om het pand te verkopen waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en de koper informeren dat de zonnepanelen eigendom zijn van MENTOR.

6.5 De klant is verantwoordelijk voor de juiste zorg en behandeling van de zonnepanelen.

6.6 Als de klant niet aan de betalingsverplichtingen voldoet nadat hij een kennisgeving van MENTOR heeft ontvangen, kan MENTOR de zonnepanelen terugvorderen en is hij gemachtigd om ze te verwijderen. De klant moet toegang bieden tot de zonnepanelen, en verwijdering is op kosten van de klant. MENTOR is niet verplicht om bevestigingsmateriaal, leidingen of andere bouwkundige voorzieningen die zijn getroffen voor de zonnepanelen te verwijderen.

Artikel 7 Installatie

7.1 Tenzij anders gespecificeerd in de offerte, zal de installateur de zonnepanelen installeren en aansluiten op de locatie van de klant.

7.2 Vertragingen in het beginnen of voortzetten van het werk als gevolg van onvoldoende of vertraagde voorzieningen door de klant of andere factoren die worden geacht de verantwoordelijkheid van de klant te zijn, worden in rekening gebracht bij de klant en worden beschouwd als voor risico van de klant ten opzichte van MENTOR

7.3 Als de installatie van de zonnepanelen niet onder de verantwoordelijkheid van MENTOR wordt uitgevoerd, zullen eventuele kosten die voortvloeien uit onvoldoende of incompetente installatiewerkzaamheden voor rekening van de klant zijn, en zal MENTOR ook in dit opzicht niet aansprakelijk zijn. Mochten er vertragingen ontstaan, zoals slecht weer dat de installatiewerkzaamheden verhindert, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om een nieuwe installatiedatum in te plannen

7.4 De klant is verantwoordelijk, op eigen kosten en risico, om ervoor te zorgen dat:

a) Het personeel van de installateur toegang krijgt tot de installatieplaats en tijdens normale werktijden met het werk kan beginnen en doorgaan. Als MENTOR of de installateur toegang nodig heeft buiten de normale werktijden, moet de klant ruim van tevoren op de hoogte worden gesteld

b) De toegangswegen naar de installatieplaats geschikt zijn voor transport.

c) De aangewezen installatielocatie geschikt is voor opslag en montage.

d) De noodzakelijke bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische voorzieningen tijdig worden getroffen, inclusief het beschikbaar stellen van aansluitpunten, elektrische stroom, voldoende verwarming en afsluitbare opslagruimte aan MENTOR of de installateur. De klant moet er ook voor zorgen dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen worden genomen in verband met de installatie van de zonnepanelen.

e) Passende maatregelen worden genomen om schade aan andere eigendommen en letsel aan personen te voorkomen die het gevolg kunnen zijn van de uitgevoerde werkzaamheden

f) Er geen asbest aanwezig is op de locatie waar de zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden

g) Indien van toepassing krijgt MENTOR tijdig toegang tot alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen en informatie die de klant nodig heeft in verband met de installatie

h) De klant is verantwoordelijk voor het hebben van een werkende internetverbinding en toegang tot het netwerk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De WiFi- signaalsterkte moet sterk genoeg zijn om verbinding te maken met de zonnepanelen via de omvormer. Om dit te bereiken, is het onder andere noodzakelijk om het WiFi- wachtwoord te verstrekken

7.5 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van voorbereidend werk of leveringen door derden, die geen onderdeel zijn van het installatiewerk, zodat er geen vertragingen ontstaan in het werk dat door MENTOR of de installateur wordt uitgevoerd. Als er een vertraging optreedt, moet de klant MENTOR onmiddellijk op de hoogte stellen

7.6 Tenzij anders gespecificeerd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan het ondertekenen van de offerte te controleren of de benodigde bouw- en draagkracht voldoende is voor de installatie van de zonnepanelen. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die MENTOR oploopt als gevolg van gebreken of onvoldoende draagvermogen in de constructive

7.7 Tenzij anders gespecificeerd, moet de klant vóór het ondertekenen van de offerte nagaan of er een bouwvergunning nodig is voor de installatie van de zonnepanelen en, indien nodig, deze vergunning verkrijgen. Als later wordt ontdekt dat de vereiste bouwvergunning is geweigerd, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die MENTOR hierdoor oploopt

7.8 Het risico van schade veroorzaakt door de volgende factoren komt voor rekening van de klant:

a) Onjuistheden in de verstrekte informatie en/of toegewezen werkzaamheden.

b) Onjuistheden in de door de klant vereiste constructies en methoden

c) Gebreken in materialen of gereedschappen die door de klant zijn aangeleverd

d) Gebreken in het dak van het pand waarop de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd

7.9 Als de installateur tijdens de installatiewerkzaamheden schade veroorzaakt aan derden of eigendommen, anders dan geringe schade die gebruikelijk en noodzakelijk is voor de installatie, moet de klant MENTOR hiervan binnen twee werkdagen na het incident op de hoogte stellen

7.10 MENTOR zal zich tot het uiterste inspannen om de installatie volgens planning te voltooien. MENTOR is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het niet tijdig voltooien van de installatie

7.11 Tenzij uitdrukkelijk inbegrepen in de offerte, zullen hijs- en sleepwerkzaamheden, evenals snij-, metsel-, timmer-, schilder-, stukadoorswerk of soortgelijke werkzaamheden die op de dag van installatie met de klant zijn overeengekomen, afzonderlijk door MENTOR in rekening worden gebracht

7.12 Aanvullend werk of verminderingen gevraagd door de Klant op de dag van installatie, die niet zijn inbegrepen in de

Offerte, zullen apart door MENTOR worden gefactureerd in de vorm van een debet- of creditnota.

7.13 Na voltooiing van de installatie zal de Installateur het voltooide werk aan de Klant presenteren voor inspectie. De

Klant moet een Afleveringsvoltooiingsdocument (AVD) ondertekenen, dat ter plaatse wordt verstrekt en ondertekend door de Installateur. Het AVD bevat de installatiedatum en het specifieke type en serienummer van de Zonnepanelen die bij de Klant zijn geïnstalleerd. De handtekening van de Klant op het AVD betekent acceptatie van de installatie. Als u niet aanwezig kunt zijn om het AVD-acceptatieprotocol te ondertekenen en we moeten een andere tijdplannen, wordt hiervoor een vergoeding van 200€+BTW in rekening gebracht.

7.14 In het geval van een juridische claim als gevolg van enige vorm van schade aan de installatie, heeft de klant de mogelijkheid om rechtstreeks een beroep te doen op de verzekering van het installatiebedrijf om de situatie efficiënt op te lossen. Mentor Energy Solutions biedt gedurende het hele proces alle benodigde ondersteuning.

Artikel 8 - Productgaranties en onderhoud

8.1 De door MENTOR geleverde Zonnepanelen en omvormer zijn gedekt door garanties van haar leveranciers, die beschikbaar worden gesteld aan de Klant met de Offerte. MENTOR zal kosteloos elk defect Zonnepaneel of onderdeel dat onder de garantie valt, repareren of vervangen, op voorwaarde dat het defect binnen 2 weken na ontdekking wordt gemeld. Als MENTOR Zonnepanelen en/of onderdelen vervangt, kan het de vervangen items zonder vergoeding terugnemen. Na de garantieperiode heeft MENTOR geen aansprakelijkheid, maar dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Klant.

8.2 MENTOR garandeert dat de fabrieksgarantie van toepassing is op de Zonnepanelen en Omvormers.

Installatiewerkzaamheden door de Installateur worden gegarandeerd voor 12 maanden, en MENTOR zal zich inspannen om eventuele storingen binnen deze periode te herstellen.

8.3 De garantie is niet van toepassing als defecten in het Zonnepaneel het gevolg zijn van externe oorzaken of niet aan MENTOR kunnen worden toegeschreven, waaronder ongevallen, schade, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste toepassing, het niet professioneel en regelmatig onderhouden van de Zonnepanelen, wijzigingen aan de zonnepanelen zonder toestemming van MENTOR, en service of afstelling door een onbevoegde reparateur.

8.4 Indien onderzoekskosten worden gemaakt om een defect te identificeren dat is uitgesloten van de garantie, is de

Klant verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten, tenzij anders overeengekomen. MENTOR streeft ernaar dit vooraf te communiceren, maar het niet doen, ontslaat de Klant niet van deze verplichting.

8.5 De Klant is verantwoordelijk voor eventuele reparatiekosten die buiten de fabrieksgaranties en garanties van de installateur vallen, tenzij anders overeengekomen.

8.6 De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig onderhoud, de reiniging en de verzekering van de Zonnepanelen.

De hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening van de Klant. De Klant kan ervoor kiezen om MENTOR dit onderhoudswerk te laten uitvoeren of een ander bekwaam bedrijf in te schakelen.

8.7 Er wordt een speciale premiumservice geleverd voor een periode van 7 jaar. Deze service omvat alleen online ondersteuning voor de verschillende vragen en problemen van de klant. Als er na 12 maanden na de installatie een technicus wordt gevraagd, worden de kosten per uur berekend volgens het uurtarief van het bedrijf.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 MENTOR is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde Zonnepanelen, inclusief de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten en andere uitingen met betrekking tot de Zonnepanelen.

9.2 De Klant mag de Zonnepanelen niet kopiëren, wijzigen, doorverkopen of op een andere manier verspreiden, tenzij het noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of schriftelijk overeengekomen.

9.3 MENTOR garandeert dat, naar haar beste weten, de Zonnepanelen geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden of andere rechten, mits ze worden gebruikt zoals bedoeld. Als een door MENTOR geleverd Zonnepaneel in een rechtszaak tegen de Klant inbreuk blijkt te maken op dergelijke rechten, kan

MENTOR het Zonnepaneel vervangen door een gelijkwaardig exemplaar dat de rechten niet schendt of een gebruiksrecht verstrekken of het Zonnepaneel terugnemen en de aankoopprijs minus afschrijving terugbetalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 MENTOR is alleen verantwoordelijk voor schade in overeenstemming met deze Productvoorwaarden, tenzij MENTOR, de Installateur of hun medewerkers opzettelijk of grovelijk nalatig handelen.

10.2 De aansprakelijkheid van MENTOR richting de Klant, voortvloeiend uit civielrechtelijke, contractuele of wettelijke aansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag van de door de Klant aan MENTOR betaalde Prijs voor elk evenement of samenhangende reeks evenementen die resulteert in de aansprakelijkheid van MENTOR.

10.3 MENTOR is in het bijzonder niet aansprakelijk richting de Klant voor:

a) schade veroorzaakt door een defect of tekort in de Zonnepanelen en/of diensten die binnen een redelijke termijn door

MENTOR of namens haar zijn vervangen of gerepareerd.

b) indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste zakelijke kansen of reputatieschade;

c) schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van MENTOR of de Installateur op te volgen.

d) schade veroorzaakt door het gebruik van door de Klant gespecificeerde of geleverde materialen en/of door het handelen in overeenstemming met de instructies van de Klant door MENTOR of de Installateur.

e) schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen zoals stormen, hagel, bliksem of andere calamiteiten

f) schade veroorzaakt door verminderde elektriciteitsproductie als gevolg van schade aan de Zonnepanelen.

10.4 De Klant zal MENTOR vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die voortvloeien uit de installatie, werking en aanwezigheid van de Zonnepanelen.

10.5 Schade aan de Zonnepanelen veroorzaakt door de Klant komt voor rekening van de Klant. Schade aan de zonnepanelen die tijdens de installatie kan ontstaan, valt onder de garantie van de installateur.

10.6 Eventuele schade die in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen in aanmerking komt voor vergoeding, dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk aan

MENTOR te worden gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan MENTOR is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de Klant kan aantonen dat hij de schade eerder niet kon melden.

10.7 Onderbreking van de elektriciteitsvoorziening en eventuele boetes die voortvloeien uit de beëindiging van lopende contracten vallen niet onder deze Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien een van de partijen niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen als gevolg van redenen buiten haar macht, zal zij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen en wordt het getroffen deel van de Overeenkomst opgeschort. Als de opschorting drie maanden duurt of naar verwachting minstens drie maanden zal duren, kan elke partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang. In dergelijke gevallen is MENTOR niet langer verplicht tot levering of installatie, en is de Klant niet verplicht tot enige betaling. Geen van de partijen is verplicht tot het betalen van vergoeding voor eventuele schade, maar als een deel van de Overeenkomst al door MENTOR is nagekomen, zal de Klant een evenredige betaling doen.

Artikel 12 – Beëindiging en ontbinding

12.1 Indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, kan MENTOR de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen:

a) De Klant komt niet aan zijn verplichtingen richting MENTOR;

b) De Klant wordt failliet verklaard;

c) De Klant heeft uitstel van betaling gekregen;

d) Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen is van toepassing verklaard op de Klant.

12.2 MENTOR kan de Overeenkomst kosteloos beëindigen voor de installatie van de Zonnepanelen als de Klant:

De (technische) informatie die nodig is voor de installatie niet verstrekt of onvolledige of onjuiste informatie verstrekt;

MENTOR of de Installateur niet toestaat de Zonnepanelen te installeren binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst;

In gebreke blijft bij het betalen van een vordering met betrekking tot de levering van elektrische energie, gas, warmte of enige andere opeisbare vordering die MENTOR tegen hem heeft, met inbegrip van die met betrekking tot de levering van energie voor een ander of eerder perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de Overeenkomst om de weigering te rechtvaardigen;

Kennelijk niet aan de koopprijs kan voldoen;

Nog steeds niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze Productvoorwaarden.

Artikel 13 – Herroeping van de Overeenkomst

13.1 Uw digitale handtekening op onze offerte/voorstel wordt beschouwd als een juridisch bindende overeenkomst in overeenstemming met de wet. Daarnaast wordt het doen van een aanbetaling beschouwd als bevestiging van uw uitdrukkelijke verzoek tot installatie van het zonnepaneelsysteem.

Als u besluit de installatie te annuleren, worden er extra kosten in rekening gebracht om de kosten van de geplande installateurs te dekken. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het moment van annulering:

 1. Als u 21 dagen of langer voor de geplande installatie annuleert, bedragen de kosten 250€+BTW.

 2. Als u tussen 14 en 20 dagen voor de geplande installatie annuleert, bedragen de kosten 550€+BTW.

 3. Als u tussen 7 en 14 dagen voor de geplande installatie annuleert, bedragen de kosten 950€+BTW.

 4. Als u minder dan 6 dagen voor de geplande installatie annuleert, bedragen de kosten 1.250€+BTW.

Artikel 14 – Herroeping van de installatie

14.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen af te zien van de installatie van het zonnepaneelsysteem. Dit staat bekend als het 'herroepingsrecht'. Als u echter besluit gebruik te maken van dit recht, dient u ons te vergoeden voor het werk dat we al hebben voltooid, het werk dat nog moet worden gedaan en de afname van de waarde van het systeem door verschillende factoren.

Deze factoren zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 1. Installatiekosten van 1500€+BTW voor maximaal 10 panelen, plus een extra vergoeding van 150€+BTW per paneel boven de 10 panelen.

 2. Verwijderingskosten ter hoogte van 1.500€+BTW voor maximaal 10 panelen, plus een extra vergoeding van 150€+BTW per paneel boven de 10 panelen.

 3. 40% afschrijving op alle geïnstalleerde producten die aan MENTOR worden betaald.

 4. Afvalverwerkingskosten zullen ook worden gemaakt.

 5. MENTOR is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die ontstaan aan de eigendommen van de Klant door de installatie of verwijdering van de apparatuur, noch zijn wij aansprakelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden.

 6. MENTOR is niet verplicht om eventuele montagematerialen, leidingen of andere structurele voorzieningen die zijn getroffen voor de Zonnepanelen te verwijderen.

Artikel 15 – Onvoorziene omstandigheden

15.1 Als veranderingen in regelgeving omstandigheden creëren die het voor een van de partijen onredelijk of onrechtvaardig maken om de overeenkomst voort te zetten, zullen de partijen de nodige aanpassingen aan de overeenkomst aanbrengen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

16.2 De rechtbank in Lelystad is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onverminderd het toepasselijke recht.

Artikel 17 – Slotbepaling

17.1 Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023 en kunnen indien nodig worden aangehaald.

18. Beste prijsgarantie

Onze Laagste Prijs Garantie zorgt ervoor dat u volledig vertrouwen kunt hebben in het ontvangen van de laagste prijs voor uw zonnepaneelinstallatie, onder de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden van onze Laagste Prijs Garantie:

 1. De Laagste Prijs Garantie wordt aangeboden aan klanten vóór hun aankoop bij MES en is niet geldig nadat de klant het voorstel heeft ondertekend.

 2. De klant moet bewijs leveren van de lagere prijs in de vorm van een schriftelijke offerte in originele vorm, een advertentie of een verifieerbaar aanbod van een concurrent.

 3. Het aanbod van de concurrent moet betrekking hebben op hetzelfde zonnepaneelmerk, model, dezelfde omvormer, montagemateriaalmerk en  andere specificaties als datgene die u overweegt te kopen bij Mentor Energy Solutions.

 4. Het aanbod van de concurrent moet dezelfde omvang van installatiediensten, garantievoorwaarden en aanvullende functies omvatten als aangeboden door Mentor Energy Solutions.

 5. De vergelijking zal worden gebaseerd op de totale kosten van het zonnepaneelapparatuur en installatiepakket, inclusief eventuele toepasselijke kosten, belastingen en heffingen.

 6. De lagere prijs moet publiekelijk worden geadverteerd en verifieerbaar zijn. Het mag geen resultaat zijn van een tijdelijke promotie, uitverkoop of voorwaardelijk aanbod.

 7. Mentor Energy Solutions behoudt zich het recht voor om de lagere prijs te verifiëren en te bevestigen dat deze aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet.

 8. De Laagste Prijs Garantie is alleen van toepassing op nieuwe aankopen en installaties en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, kortingen of promoties.

 9. Mentor Energy Solutions kan aanvullende informatie of documentatie vereisen om de claim te onderbouwen.

 10. De beslissing van Mentor Energy Solutions over de goedkeuring of afwijzing van een Laagste Prijs Garantieclaim is definitief.

 11. Als de claim van de klant aan alle criteria voldoet en wordt goedgekeurd, zal Mentor Energy Solutions de lagere prijs van het aanbod van de concurrent evenaren en daarnaast een extra korting of voordeel bieden zoals gespecificeerd in het aanbod van de Laagste Prijs Garantie.

 12. Mentor Energy Solutions behoudt zich het recht voor om specifieke gevallen of situaties waarin de Laagste Prijs Garantie niet van toepassing kan zijn, zonder nadere toelichting af te wijzen.

13. Mentor Energy Solutions behoudt zich het recht voor om het Laagste Prijs Garantieprogramma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving

      te wijzigen of te annuleren

bottom of page